Home / Cơ cấu tổ chức BQT

Cơ cấu tổ chức BQT

CƠ CẤU TỔ CHỨC BQT – CỤM CHUNG CƯ GREEN STARS

CỤM CHUNG CƯ GREEN STARS DANH SÁCH BAN QUẢN TRỊ STT TÒA PHÒNG HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐIỆN THOẠI EMAIL TÓM TẮT CÔNG VIỆC 1 21B4 2107 NGUYỄN QUANG NGỌC 23/03/1979 0983126618 quangngoc1979@gmail.com Trưởng ban quản trị 2 NGUYỄN VĂN THUẬN 26/10/1971   Phó trưởng ban (chủ đầu tư) …

Read More »