TÀI LIỆU

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI VI PHẠM NỘI QUY QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ

BAN QUẢN TRỊ CỤM CHUNG CƯ GREEN STARS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Hà nội, ngày …….  tháng ……… năm 2018 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT Về xử phạt đối với các trường hợp vi phạm “Nội quy quản lý sử dụng cụm …

Read More »

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG VÀ  THU, CHI TÀI CHÍNH 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG VÀ  THU, CHI TÀI CHÍNH CỦA BAN QUẢN TRỊ CỤM CHUNG CƯ GREEN STARS ——————– CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế này quy định về việc thành lập và hoạt động của Ban quản trị Tòa Nhà Cụm chung cư Green Stars …

Read More »