Home / Nội quy quản lý và sử dụng nhà chung cư Green Stars

Nội quy quản lý và sử dụng nhà chung cư Green Stars

NỘI QUY QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ GREEN STARS

https://drive.google.com/open?id=1Ri63zVN-6kR_4-s_8ucATlHDkSj1FWz1 HỘI NGHỊ CỤM CHUNG CƯ LẦN ĐẦU NỘI QUY QUẢN LÝ SỬ DỤNG CỤM CHUNG CƯ NỘI QUY QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CỤM CHUNG CƯ GREEN STARS (Ban hành kèm theo quyết định số …………QĐ – HNNCC ngày…tháng …năm …..tháng…. …. năm 2017 của Hội nghị cụm chung cư …

Read More »