Home / Quy định xử phạt vi phạm nội quy QL&SD nhà chung cư

Quy định xử phạt vi phạm nội quy QL&SD nhà chung cư

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI VI PHẠM NỘI QUY QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ

BAN QUẢN TRỊ CỤM CHUNG CƯ GREEN STARS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Hà nội, ngày …….  tháng ……… năm 2018 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT Về xử phạt đối với các trường hợp vi phạm “Nội quy quản lý sử dụng cụm …

Read More »