DỰ TOÁN KINH PHÍ BẢO TRÌ NĂM 2018-2019

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ BẢO TRÌ HÀNG NĂM CỤM CHUNG CƯ GREEN STARS NĂM 2018 – 2019 TT Nội dung   Chi phí bảo dưỡng, kiểm định, dự phòng thay thế thiết bị   Tổng cộng Vật liệu Nhân công Máy 1 Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống chiếu …

Read More »

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI VI PHẠM NỘI QUY QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ

BAN QUẢN TRỊ CỤM CHUNG CƯ GREEN STARS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Hà nội, ngày …….  tháng ……… năm 2018 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT Về xử phạt đối với các trường hợp vi phạm “Nội quy quản lý sử dụng cụm …

Read More »

NỘI QUY QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ GREEN STARS

https://drive.google.com/open?id=1Ri63zVN-6kR_4-s_8ucATlHDkSj1FWz1 HỘI NGHỊ CỤM CHUNG CƯ LẦN ĐẦU NỘI QUY QUẢN LÝ SỬ DỤNG CỤM CHUNG CƯ NỘI QUY QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CỤM CHUNG CƯ GREEN STARS (Ban hành kèm theo quyết định số …………QĐ – HNNCC ngày…tháng …năm …..tháng…. …. năm 2017 của Hội nghị cụm chung cư …

Read More »

BÁO CÁO TỔNG HỢP QUỸ BẢO TRÌ ĐẾN 22/11/2018

BAN QUẢN TRỊ CỤM CHUNG CƯ GREEN STARS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                                       Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2018   BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỸ BẢO TRÌ TÍNH ĐẾN 22/11/2018  Ban quản trị xin thông báo …

Read More »

BÁO CÁO THU, CHI TÀI CHÍNH QLVH (6/2018~10/2018)

BẢNG THỰC HIỆN DOANH THU – CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG QLTN GREEN STARS THEO HD CCDV 06/2018 ~ 10/2018 STT Nội dung công việc Hợp đồng CC Dịch vụ 01/2018( chưa VAT)  Ghi chú T06/2018 T07/2018 T08/2018 T09/2018 T10/2018 Tổng   I. Thu từ hoạt động QLTN Green Star      …

Read More »

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG VÀ  THU, CHI TÀI CHÍNH 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG VÀ  THU, CHI TÀI CHÍNH CỦA BAN QUẢN TRỊ CỤM CHUNG CƯ GREEN STARS ——————– CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế này quy định về việc thành lập và hoạt động của Ban quản trị Tòa Nhà Cụm chung cư Green Stars …

Read More »

LIÊN HỆ

Địa chỉ liên hệ Ban quản trị chung cư greenstars Nhà cộng động B4, 5 tòa 21B5 khu chung cư Greenstars ĐT: 0983.12 66 18 Email: quangngoc1979@gmail.com

Read More »