NỘI QUY QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ GREEN STARS

https://drive.google.com/open?id=1Ri63zVN-6kR_4-s_8ucATlHDkSj1FWz1 HỘI NGHỊ CỤM CHUNG CƯ LẦN ĐẦU NỘI QUY QUẢN LÝ SỬ DỤNG CỤM CHUNG CƯ NỘI QUY QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CỤM CHUNG CƯ GREEN STARS (Ban hành kèm theo quyết định số …………QĐ – HNNCC ngày…tháng …năm …..tháng…. …. năm 2017 của Hội nghị cụm chung cư …

Read More »

BÁO CÁO TỔNG HỢP QUỸ BẢO TRÌ ĐẾN 22/11/2018

BAN QUẢN TRỊ CỤM CHUNG CƯ GREEN STARS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                                       Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2018   BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỸ BẢO TRÌ TÍNH ĐẾN 22/11/2018  Ban quản trị xin thông báo …

Read More »

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG VÀ  THU, CHI TÀI CHÍNH 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG VÀ  THU, CHI TÀI CHÍNH CỦA BAN QUẢN TRỊ CỤM CHUNG CƯ GREEN STARS ——————– CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế này quy định về việc thành lập và hoạt động của Ban quản trị Tòa Nhà Cụm chung cư Green Stars …

Read More »

LIÊN HỆ

Địa chỉ liên hệ Ban quản trị chung cư greenstars Nhà cộng động B4, 5 tòa 21B5 khu chung cư Greenstars ĐT: 0983.12 66 18 Email: quangngoc1979@gmail.com

Read More »

CƠ CẤU TỔ CHỨC BQT – CỤM CHUNG CƯ GREEN STARS

CỤM CHUNG CƯ GREEN STARS DANH SÁCH BAN QUẢN TRỊ STT TÒA PHÒNG HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐIỆN THOẠI EMAIL TÓM TẮT CÔNG VIỆC 1 21B4 2107 NGUYỄN QUANG NGỌC 23/03/1979 0983126618 quangngoc1979@gmail.com Trưởng ban quản trị 2 NGUYỄN VĂN THUẬN 26/10/1971   Phó trưởng ban (chủ đầu tư) …

Read More »